Опір матеріалів | Методичні вказівки та контрольні завдання

Автор: admin | Категория: «Опір матеріалів»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.

Популярность: 0.06 %

Страниц: 44.

Размер файла: 2 Мб.

Язык: Украинский.

Год издания: 2009 г.


Опір матеріалів. Методичні вказівки і контрольні завдання
для студентів напряму підготовки 6.070104 “Морський та річковий транспорт” усіх форм навчання/ Є.Т.Горалік, Т.О.Лупіна. – К.: КДАВТ, 2009. – 44 с.

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2009 року)

Рецензент: професор, доктор технічних наук М.О.Дикий

ВСТУП

Даний методичний посібник складено стосовно програми курсу “Опір матеріалів”, що викладається в КДАВТ імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного для студентів напряму підготовки 6.070104 “Морський та річковий транспорт”.

При вивченні курсу для закріплення теоретичних положень і розвитку навичок практичних розрахунків на міцність елементів конструкцій і деталей машин, студенти повинні розв’язати певну кількість задач і виконати розрахунково-графічні контрольні завдання, які, як показує досвід, викликають найбільші труднощі.
В даному посібнику приведений один із варіантів домашніх контрольних завдань з опору матеріалів і подані приклади розрахунків, подібних до рекомендованих в контрольних завданнях.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Розрахунково-графічні роботи з опору матеріалів являють собою складні комплексні задачі, для розв’язування яких необхідні певні знання із загальнонаукових дисциплін і, перш за все, вищої математики та теоретичної механіки. Тому виконання розрахунково-графічної роботи потребує попередньої підготовки та тренування.
Для розвитку навичок практичних розрахунків можна рекомендувати наступну послідовність підготовки та виконання розрахунково-графічної роботи.

1. Попереднє вивчення відповідних тем курсу по підручникам та учбовим посібникам з обов’язковим конспектуванням. При цьому необхідно звертати увагу на фізичну суть явищ, на використовувані в конкретних випадках допущення і прийняті обмеження.
2. Достатнє тренування в побудові епюр внутрішніх силових факторів для найпростіших типових елементів конструкцій.
При цьому бажано проаналізувати якомога більшу кількість варіантів прикладення зовнішнього навантаження.
3. Самостійне розв’язання за матеріалами вивчених тем і проведеного тренування по п.2 рекомендованих типових задач із підручника та задачника. Якщо при розв’язанні виникають труднощі, потрібно скористатися вказівками і розв’язками із підручника та задачника.
4. Особисте виконання розрахунково-графічної роботи згідно свого варіанту завдання. При цьому звернути увагу на умову задачі, одиниці вимірювання величин, вміння технічно грамотно зробити креслення, вміння робити вивід формул, супроводжуючи їх, при необхідності, наглядними схемами та кресленнями. У випадку ускладнень, які виникають при розв’язуванні задачі, звернутися до прикладів розрахунків даного або інших посібників.
До екзамену студент допускається при наявності правильно виконаної та захищеної контрольної роботи.
Захист роботи проводиться після попередньої перевірки її викладачем. При виявленні в процесі перевірки грубих помилок і великої кількості неточностей робота повертається студенту на доопрацювання, в результаті якого він повинен виправити всі помилки враховуючи зроблені йому вказівки.
Виправлення помилок або розв’язок задачі заново виконуються на окремих листах і вклеюються у відповідне місце прорецензованої роботи. Окремо від роботи виправлення не розглядаються.
При захисті контрольної роботи студент повинен показати знання основних теоретичних положень відповідних тем і вміти чітко та грамотно пояснити весь хід розв’язку кожної задачі та відповісти на конкретні запитання викладача.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА ЇХ ОФОРМЛЕННЯ

Початкові дані та схема для кожної задачі вибираються студентом із відповідних таблиць і рисунків по своєму особистому номеру (шифру): початкові дані - у відповідності з передостанньою, а схема – у відповідності з останньою цифрою шифру.
Контрольна робота виконується на стандартних аркушах паперу формату А4 (210х297) і підшивається у вигляді брошури в один зошит. На всіх сторінках виконується рамка. Зліва залишається поле 20 мм, з трьох інших сторін – 5 мм. Приклад оформлення титульної сторінки приведений на рис. 1. Текст завдання і розрахунку повинні бути написані чорнилом, акуратно та без помилок. Графічна частина виконується на креслярському або міліметровому папері формату А4, вказуються обов’язково масштаби графіків, всі необхідні розміри та буквенні позначення літерами.
Зміст контрольного завдання повинен починатися з умови задачі, яка супроводжується початковими числовими даними і заданою схемою або кресленням. Потім викладається розрахункова частина завдання.
Розрахунки повинні бути виконані у відповідній послідовності: розрахункова формула, підставлення в неї конкретних даних, кінцевий результат і його розмірність. Кожний окремий етап розрахунку повинен мати заголовок, а послідовність їх відповідати поставленим в умові задачі питанням.
Розрахунки повинні супроводжуватись короткими та грамотними (без, крім загальноприйнятих, скорочень слів) поясненнями та кресленнями.
Приведені в розрахунку формули повинні мати відповідні посилання на літературу, список якої дається в кінці контрольної роботи. В ньому вказується автор, назва і рік видання підручника або посібника.
Кінцеві результати розрахунку за формулами вказуються після підстановки в них цифрових величин без приведення проміжних обчислень. Не потрібно обчислювати велику кількість значущих цифр, обчислення повинні відповідати в кожному конкретному випадку необхідній точності.
Всі розрахунки в завданнях повинні проводитись в системі СІ.
Контрольні роботи, виконані неохайно та без дотримання вимог, які до них ставляться, не розглядатимуться.
Скачать methodopirmat-3.rar [672.05 Kb] (cкачиваний: 126)


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
  • Rambler's Top100
  • Сайт находится на хостинге Host Food